ANBI-gegevens


ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling met ANBI-status draagt bij aan het algemeen nut. Voor donateurs is het aantrekkelijk om te schenken aan een instelling met ANBI-status omdat de gift onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is. Bovendien betaalt de instelling geen erf- of schenkbelasting.


Stichting NatuurWijs heeft de ANBI-status:

Naam van de instelling

Stichting NatuurWijs

KvK nummer
Breda 54888778
Contactgegevens
Zie contact
Doelstelling
zie aanleiding, missie, visie en doelstelling
Bestuurssamenstelling:
De bestuursleden van Stichting NatuurWijs ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden voor de stichting.
Verslag van uitgevoerde activiteiten
Bekijk hier het jaarverslag van 2023.
Financiële verantwoording
Je kunt hier de jaarrekening van 2023 inzien en het ingevulde standaardformulier publicatieplicht fondsenwervende instellingen 2023.D